Victorinox Hunter Pro M – drevený 0.9411.M63

Victorinox Hunter Pro M – drevený 0.9411.M63

Product rating: Not rated yet. Be first!

Your rating:

Victorinox Hunter Pro M – drevený 0.9411.M63

$161.24 incl. VAT

Availability: Vypredané

Producer: VICTORINOX

Pred niekolˇky´mi rokmi sme vyvinuli sˇpecia´lne pre polˇovni´kov vreckovy´ no^zˇ Hunter Pro, ktory´ zohlˇadnˇoval ich pozˇiadavky na jednoduchy´ no^zˇ vysoke´ho kalibru. Velˇka´ cˇepelˇ sokom na jednorucˇne´ ovla´danie je mimoriadne pevna´ a lˇahko pri´stupna´, pricˇom ergonomicky´ tvar zaistˇuje bezpecˇny´ u´chop. Cela´ se´ria sa zlovecke´ho nozˇa pretransformovala na popula´rny outdoorovy´ no^zˇ pre kazˇdodenne´ pouzˇitie. Z tohto do^vodu sme tiezˇ pokracˇovali vo vy´voji jeho funkcii´ a na trh sa dosta´va verzia s klasicky´m obojrucˇny´m otva´rani´m, ako aj otvorom na sˇnu´rku, ktory´ je su´cˇastˇou strednej pruzˇinovej cˇasti. Na vy´ber budete matˇ tiezˇ z troch farebny´ch prevedeni´ Paracord sˇnu´rky. Vybratˇ si budete mo^ctˇ tu´, ktora´ sa Va´m bude pa´cˇitˇ najviac. Skvele bude vyzeratˇ spasuju´cim puzdrom, avsˇak esˇte lepsˇie v ruka´ch pri pra´ci.

Su´cˇasti

velˇka´ blokovatelˇna´ cˇepelˇ
otvor na sˇnu´rku
Dĺžka: 136 mm
Hmotnosť: 162 g

New comment

* (Required)

This website uses cookies. More info